Loading...

17.12.2020

2021 Yılında Uygulanmaya Başlayacak Değerli Konut Vergisi

Değerli Konut Vergisi

 

Bilindiği üzere, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 7196 sayılı Kanun (“7196 sayılı Kanun”) ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu (“Emlak Vergisi Kanunu”)’nda yapılan değişiklik kapsamında değerli konut vergisi adlı yeni bir vergi türü ihdas edilmiştir.

 

7196 sayılı Kanun ile çizilen çerçevede bu verginin konusu Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar olarak belirlenmişti.

 

Bu kapsamda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerleme işlemleri ile söz konusu mesken nitelikli taşınmazların değeri belirlenerek ilgilere tebliğ edilmişti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda yapılan değerlemeler ilgili dönemde çokça eleştirilmiş ve büyük çoğunluğu dava konusu olmuştu.

 

20.02.2020 tarih ve 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7221 sayılı Kanun (“7221 sayılı Kanun”) ile söz konusu düzenlemede değişikliğe gidilerek değerli konut vergisinin konusu ilgili meskenin Emlak Vergisi’nin 29. maddesinde belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

Bu düzenleme ile değerli konut vergisi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değerleme yapılması işlemi ortadan kaldırılarak ilgili meskenin bina vergisi değerinin esas alınması esası benimsenmiştir.

 

7221 sayılı Kanun ile getirilen bir diğer önemli düzenleme ise, Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazının bu vergiden muaf tutulmasıdır.

 

Geçmişi bu olmakla birlikte, 2021 yılı itibariyle beyanı ve ödemesi başlayacak olan değerli konut vergisine ilişkin özet açıklamalarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

 

Ø  Değerli Konut Vergisinin Konusu

 

Belirtildiği üzere, Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre belirlenen bina vergi değeri 5.000.000 Türk lirasının üzerinde olanlar bu verginin konusu olarak belirlenmiştir.

 

Ø  Değerli Konut Vergisinin Matrahı

 

Bina vergi değerinin 5.000.000 TL tutarı aşan kısmı bu verginin matrahı olarak belirlenmiş olup vergilendirme oranları ise şu şekildedir:

·       5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.000.000 TL’yi aşan kısmı için; Binde 3

·       10.000.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.500.000 TL’si için 7.500 TL, fazlası için; Binde 6

·       10.000.000 TL’den fazla olanlar 10.000.000 TL’si için 22.500 TL, fazlası için; Binde 10

 

Bu kapsamda dikkate alınması gereken bir önemli husus matrah hesabında, paylı mülkiyet ve elbirliği mülkiyete tabi meskenlerde pay sahibinin maliklik oranının değil taşınmazın toplam değerinin dikkate alınacağıdır.

 

Ø  Değerli Konut Vergisinin Mükellefi

 

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecektir.

 

Bunun yanında, bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanların hisseleri oranında mükellef olacağı düzenlenmiş olup elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

 

Ø  Değerli Konut Vergisinin Beyanı, Ödeme Süresi ve Yeri

 

Değerli konut vergisinin ilk beyannamesi 2021 yılının Şubat ayının 20. günü sonuna kadar verilecektir.

 

Değerli konut vergisinin beyanı mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine yıllık olarak yapılacaktır.

 

Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir.

 

Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.

 

Av. Yusuf Gökhan Penezoğlu

Av. Ece Şara